Gerritsen Installaties

U bevindt zich hier: Home algemene voorwaarden

Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden Gerritsen Elektrotechniek

 1.  Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, (inkoop) orders, opdrachtbevestigingen, nadere overeenkomsten en andere rechtsbehandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst. Ook indien de te leveren goederen of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.
  2. Alle offertes worden gedurende een maand stand gedaan, tenzij in de offerte anders vermeld.
  3. De overeenkomst komt tot stand als de acceptatie ervan Gerritsen Elektrotechniek heeft bereikt.
  4. Indien in die acceptatie voorbehouden en/of wijzigingen worden aangebracht t.o.v. de offerte, komt in afwijking van lid 3 de overeenkomst pas tot stand als de voorbehouden of wijzigingen door Gerritsen Elektrotechniek worden goed gekeurd.
  5. Bij de offerte horende tekeningen, ontwerpen en berekeningen blijven eigendom van Gerritsen Elektrotechniek en mogen zonder toestemming niet aan derden ter inzage worden verstrekt of doorgegeven.
  6. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen, ontwerpen en berekeningen, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze zijn slechts bindend als deze uitdrukkelijk worden bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
  7. Deze Algemene Voorwaarden van Gerritsen Elektrotechniek dienen te worden ondertekent. Daarmee wordt verklaart dat deze Algemene Voorwaarden tijdig zijn ontvangen, er in wordt gestemd met de toepasselijkheid, en er afstand wordt gedaan van eventuele eigen Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook, wordt door Gerritsen Elektrotechniek uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Wijzigingen

  1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn als deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.
  2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen.
  3. Mondelinge toezeggingen en afspraken tussen de partijen zijn niet bindend, deze dienen eerst schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Prijzen

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen inclusief alle te maken kosten en exclusief BTW.
  2. De door Gerritsen Elektrotechniek opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende prijsbepalende factoren (incl. loonkosten), waarbij van de normale arbeidstijd wordt uitgegaan.
  3. Indien na de datum van de offerte een of meer der prijsbepalende factoren een verhoging ondergaat (ook al is de verhoging voorzienbaar) is Gerritsen Elektrotechniek gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
  4. Indien de overeenkomst wordt aangedaan met een particulier die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan de opdrachtgever binnen een week na prijswijziging de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
 4. Omvang werkzaamheden

  1. De opdracht omvat het complete werk zoals dit in de aanbieding is omschreven.
  2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet onze verplichtingen. De opdrachtgever neemt op zich ervoor te zorgen dat deze leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de aangenomen werkzaamheden van Gerritsen Elektrotechniek geen vertraging ondervindt.
   a. Grond,- bestratings,- hei,- hak,- breek,- funderings,- metsel,- beton,- timmer,- stucadoor,- schilder,- en stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard ook.
   b. Meerdere hulp vóór het verplaatsen stukken, welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, als mede de te bezigen hijs- en/of hef werktuigen.
   c. Het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders, alsmede het verzorgen van wettelijke voorgeschreven beveiligingen.
   d. De levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving in bedrijfstelling.
   e. Het tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen, in de directe nabijheid van het uit te voeren werk, van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het personeel alsmede als onderkomen voor alle voor Gerritsen Elektrotechniek werkende personeelsleden.
   f. Werkzaamheden nodig om onderdelen van installatie(s) welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadigingen door voor Gerritsen Elektrotechniek werkende personeelsleden is veroorzaakt.
   g. Het voor de oplevering van de installatie(s) in gebruik stellen en/of houden daarvan ten gerieve van de opdrachtgever.
   h. Verlichting van de bouwplaats zodanig dat het montagewerk doorgang kan vinden.
   i. De kosten verbonden aan de aansluiting op een distributienet.
  3. Eveneens zal de opdrachtgever zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, Hinderwet e.d.
  4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zullen eventueel afkomende materialen eigendom worden van Gerritsen Elektrotechniek
  5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen behoren het leveren van revisietekeningen niet tot verplichting van Gerritsen Elektrotechniek.
 5. Meer- en minderwerk

  1. Gerritsen Elektrotechniek is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen op de aanneemsom. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Gerritsen Elektrotechniek hetzij op verzoek van de opdrachtgever hetzij op last van daartoe bevoegde derden in ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften, boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in die omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit artikel benoemde posten een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Gerritsen Elektrotechniek, behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering.
  2. Meerwerk wordt slechts geaccepteerd wanneer daarvoor door Gerritsen Elektrotechniek tevoren schriftelijk toestemming is gegeven. Zodra zich een noodzaak of aanleiding tot meer of minderwerk aandient, zal Gerritsen Elektrotechniek schriftelijk op de hoogte moeten worden gebracht.
 6. Levertijd

  1. Onder levertijd wordt verstaan in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd.
  2. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Gerritsen Elektrotechniek en de betaling, voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden zoals in lid 12.1 wordt beschreven, is verricht.
  3. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van de werkomstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten der overeenkomst gelden, of doordat de voor uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd wordt de levering zodanig verlengt als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
  4. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook geeft de opdrachtgever geen recht op niet-nakoming van enige jegens Gerritsen Elektrotechniek aangedane verplichting noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten van de overeenkomst. Behoudens het gestelde op niet nakomen van enige jegens Gerritsen Elektrotechniek aangedane verplichting geldt het voorgaande ook voor de particuliere opdrachtgeer die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contactuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd gevolg is van overmacht.
 7. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van Gerritsen Elektrotechniek zijn wil onafhankelijke omstandigheid (ook als deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien) die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden, uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij Gerritsen Elektrotechniek of dat van zijn leveranciers.
  2. Indien door overmacht onzerzijds de uitvoering van de overeenkomst met meer dan drie maanden vertraagd wordt zijn zowel de opdrachtgever als Gerritsen Elektrotechniek bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Gerritsen Elektrotechniek slechts recht op vergoeding van de door Gerritsen Elektrotechniek gemaakte kosten.
  3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Gerritsen Elektrotechniek gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst dan wel de reeds aangevoerde materialen naar keuze van Gerritsen Elektrotechniek terug te nemen.
 8. Oplevering

  1. De installatie wordt geacht te zijn opgeleverd indien zij, voor zover zij door Gerritsen Elektrotechniek moet worden opgeleverd, geheel bedrijfsklaar ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.
  2. Niet van invloed op het bedrijfsklaar zijn van de installatie zijn de volgende omstandigheden;
   a. Indien buiten de schuld van Gerritsen Elektrotechniek enig onderdeel, zonder hetwelk de installatie toch behoorlijk kan functioneren, niet tegelijk met de overige gereedkomen installaties geleverd is.
   b. Indien werkzaamheden van derden, welke niet van invloed zijn op het behoorlijk functioneren der installatie, doch mogelijk wel noodzakelijk om een door de overheid vereiste goedkeuring te verkrijgen, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.
  3. Mits het voornemen daartoe tijdig aan Gerritsen Elektrotechniek kenbaar maakt, heeft de opdrachtgever het recht voor op de dag van oplevering de installatie te beproeven en na te gaan of deze voldoet aan de krachtens de opdracht daaraan te stellen eisen, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Alle overige elektrische energie, ballast, water enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Aansprakelijkheid

  1. Gerritsen Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of van derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
   a. Fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven niet van Gerritsen Elektrotechniek afkomstig ontwerp als in tekeningen, gegevens of orders van opdrachtgever afkomstig.
   b. Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
   c. Functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever is voorgeschreven. d. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de opdrachtgever in het werk zijn gesteld.
   e. Weersinvloeden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
  2. Gerritsen Elektrotechniek zal de schade, toegebracht aan de eigendommen van de opdrachtgever en derden, door deze nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een hogere som dan de helft van het aan hem voor het werk in voltooide staat in totaal verschuldigde bedrag. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing ingeval de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Gerritsen Elektrotechniek.
  3. Gerritsen Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de installaties indien dit een gevolg is van fouten in van de opdrachtgever afkomstige tekeningen, gegevens of orders, indien Gerritsen Elektrotechniek alles heeft gedaan wat redelijkerwijs verwacht kan worden om een deugdelijke uitvoering te verkrijgen.
  4. De opdrachtgever is gehouden Gerritsen Elektrotechniek te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Gerritsen Elektrotechniek mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Gerritsen Elektrotechniek door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
  5. Gerritsen Elektrotechniek is nimmer aansprakelijk voor meer dan een bedrag waarvoor Gerritsen Elektrotechniek redelijkerwijs kan verzekeren, ongeacht of een van de voorgaande leden van dit artikel nietig of vernietigbaar mocht zijn.
 10. Garantie

  1. Na de oplevering garandeert Gerritsen Elektrotechniek de goede werking, alsmede de deugdelijkheid van materialen en constructie tot 12 maanden na oplevering.
  2. Gerritsen Elektrotechniek zal niet gehouden zijn deze garantie te doen in de volgende omstandigheden:
   a. Indien hij tijdig te kennen gegeven heeft zich niet te kunnen verenigen met een hem door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen en/of werkwijze.
   b. Indien door anderen dan Gerritsen Elektrotechniek of diens personeel werkzaamheden aan de installatie zijn of worden verricht.
   c. Indien gebreken van de installatie het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de zijde van de opdrachtgever of diens personeel.
   d. Indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.
   e. Indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze, of een daarmee samenhangend overeenkomt.
   f. Indien de gebreken van de installatie het gevolg zijn van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
  3. Het voldoen aan de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding van koster en schade, mede uit hoofde van later aan de dag getreden, uit.
  4. Indien Gerritsen Elektrotechniek ter voldoening aan de garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Gerritsen Elektrotechniek.
  5. Indien door de opdrachtgever is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal Gerritsen Elektrotechniek niet gehouden zijn of een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant deze leverancier dezer onderdelen of materialen bereid is jegens Gerritsen Elektrotechniek, te aanvaarden.
  6. Reclames ter zake van gereken van de geleverde installaties moeten schriftelijk bij Gerritsen Elektrotechniek worden ingediend en wel onmiddellijk nadat deze gebreken geconstateerd zijn. Het in het eerste lid van dit artikel bepaalde blijft baarbij van toepassing.
 11. Eigendomsvoorbehoud en Risico

  1. Dadelijk nadat de materialen, onderdelen en gereedschappen die Gerritsen Elektrotechniek nodig acht voor het uitvoeren van de opdracht, op of bij het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever het risico van alle directe en indirecte schades, die aan of door deze goederen mochten ontstaan, tenzij de opdrachtgever aantoont dat een en ander het gevolg is van nalatigheid van Gerritsen Elektrotechniek.
  2. Desalniettemin gaat de eigendom van de door Gerritsen Elektrotechniek geleverde installatie, inclusief de aangevoerde materialen en onderdelen, eerst op de opdrachtgever over, wanneer al het aan Gerritsen Elektrotechniek ter zake van de opdracht verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan.
  3. Gerritsen Elektrotechniek wordt door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om, indien deze zijn jegens de aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door Gerritsen Elektrotechniek geleverde en aan roerend of ontroerend goed bevestigde goederen op eerste vordering te demonteren en tot ons te nemen.
 12. Betaling

  1. Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen als volgt te geschieden: - 30% bij de opdrachtbevestiging - 30% onmiddellijk nadat een aanvraag is gemaakt met het uitvoeren van de opdracht - 30% bij montage klaar - 10% bij bedrijfsklare oplevering
  2. Alle de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen zullen worden verhoogd met 1% welke toeslag echter bij betaling binnen een maand na factuurdatum niet verschuldigd is en derhalve op het opgevoerde bedrag in mindering mag worden gebracht.
  3. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Gerritsen Elektrotechniek zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum in rekening te brengen naar een percentage van 1% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als volle maand gerekend en tevens zullen alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten.
  4. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, is Gerritsen Elektrotechniek tevens bevoegd zonder sommatie of ingebrekestelling het nog niet uitgevoerde gedeelte der overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te annuleren, zulks onverminderd het recht op schadevergoeding.
  5. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Gerritsen Elektrotechniek aangewezen bank of giro rekening.
 13. Ontbinding

  1. Onverminderd het bepaalde bedrag in art. 10 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkend.
  2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdracht gever is aansprakelijk voor de door Gerritsen Elektrotechniek geleden schade.
 14. Toepasselijk recht

  1. Alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zijn onderwerpen aan het Nederlands recht.
 15. Geschillen

  1. Alle geschillen, daaronder inbegrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst. Waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomst zuilen behouden de bevoegdheid van partijen om een voorziening in kort geding te vragen, worden berecht door de bevoegde rechte te Arnhem. Ondergetekende verklaart hierbij de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren: Naam: Handtekening: Gerritsen Elektrotechniek te Arnhem, Algemene Verkoop,- Leverings,- en Betalingsvoorwaarden 01-02-2014

Sample image

Stuur een email of bel: 026 848 94 41